PPD-M S.A.
Slogan 2

Informacje dla akcjonariuszy

Informacje dostępne za pośrednictwem niniejszej strony zamieszczone są zgodnie z wymaganiami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r., które wprowadziła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw" (Dz.U. 2019 poz. 1798):

Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 dodaje się § 5 w brzmieniu: „§ 5. Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”;

Jednocześnie wspomniana Ustawa zmieniła definicję prawną akcjonariusza wiążąc ją z faktem dematerializacji akcji:

4) w art. 30038 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.”;